بیمه های کاری و شغلی

بیمه های کسب و کار و اشغال آزاد در آلمان

شرکت شما امنیت مالی شما و خانواده شما را حفظ می کند. کسب و کار خود را بیمه کنید

یک مشاوره آسان برای شما

شما باید هرروز با موارد متنوعی کاره خود برخورد کنید که پیگیری آنان همیشه آسان نیست. چگونه وقت کنید که به قراردادهای پیچیده بیمه رسیدگی کنید؟ من وضعیت بیمه شما را به طور مداوم بررسی میکنم و هر سال در یک کاغذ اطلاعات مهم را به شما ارسال میکنم. با نشست های به طور منظم خطرات مربوط به شرکت شما همیشه شناسایی می شوند و پوشش های موجود این خطرات ارزیابی و سپس اقدامات توصیه می میشوند

نتیجه: امنیت همیشگی برای شرکت شما

بیمه های تجاری و کسب و کاری همیشه متفاوت هستند و باید توسط یک متخصص مبتنی بر نیازها و خطرات مربوطه (تحلیل ریسک) بررسی و بازرسی شوند. من این سرویس رایگان و بدون تعهد برای شما انجام میدهم. برای بررسی ریسک و خطرات شرکت شما و در نتیجه اعلام یک پیشناهاد فقط به چند رقم اطلاعات از شما نیازمندم. لطفا فرم را پرکنید و ارسال کنید - بدون هیچ ثبت نامی یا تعهدی